14 april, 2024

Renoveringar och underhållsarbete

Renoveringar är vanligt förekommande i bostadsrättsföreningar (BRF:er), då det är föreningen som ansvarar för underhåll av byggnaden och dess gemensamma utrymmen. Renoveringar kan innefatta allt från mindre reparationsarbeten till större projekt som t.ex. byte av tak eller fasadrenovering. Det är viktigt att BRF:er har en plan för underhåll och renoveringar, så att man kan säkerställa att byggnaden och dess gemensamma utrymmen är i god kondition och håller hög kvalitet över tid. En del BRF:er väljer att ta in en extern konsult för att hjälpa till med planering och genomförande av renoveringsprojekt. När en BRF ska genomföra en större renovering är det vanligt att man måste ta beslut om finansiering av projektet. Det kan innebära att man behöver höja månadsavgiften till medlemmarna, ta ett lån eller genomföra en extra insats. Det är viktigt att föreningen har en plan för finansiering så att man inte hamnar i ekonomisk kris.

Renoveringsarbeten

En BRF (Bostadsrättsförening) kan behöva göra olika typer av renoveringsarbeten beroende på fastighetens ålder, skick och behov. Här är några vanliga exempel:

 1. Takrenovering: Taket är en viktig del av fastigheten och kan behöva renoveras eller bytas ut efter en viss tid för att undvika läckage och skador på fastigheten.
 2. Fasadrenovering: Fasaden kan behöva repareras, tvättas eller målas om för att ge fastigheten ett fräscht utseende och skydda den mot väder och vind.
 3. VVS-renovering: VVS (Värme, Ventilation och Sanitet) systemet i fastigheten kan behöva renoveras eller uppgraderas för att säkerställa en god inomhusmiljö och energieffektivitet.
 4. El-renovering: Elsystemet i fastigheten kan behöva uppgraderas eller repareras för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.
 5. Balkongrenovering: Balkongerna kan behöva renoveras för att förbättra dess utseende och funktion och minska risken för olyckor.
 6. Trapphusrenovering: Trapphuset kan behöva renoveras för att upprätthålla fastighetens säkerhet och utseende.
 7. Renovering av hiss: Hissarna i fastigheten kan behöva repareras eller bytas ut för att säkerställa dess funktion och säkerhet.
 8. Renovering av källare: Källaren kan behöva renoveras för att förbättra dess funktion, förvara saker eller skapa nya utrymmen.
 9. Renovering av innergård: Innergården kan behöva renoveras för att förbättra dess funktion och utseende och skapa ett trevligt och säkert utomhusutrymme.
 10. Renovering av parkering: Parkeringen kan behöva renoveras för att förbättra dess funktion och säkerhet, till exempel genom att måla parkeringslinjer eller bygga en ny parkering.

Energideklaration

Energideklaration är en rapport som visar en fastighets energianvändning och dess energiprestanda. Denna rapport är ett verktyg som kan hjälpa fastighetsägare att identifiera energieffektiviseringsåtgärder som kan minska fastighetens energianvändning och därmed dess kostnader. För bostadsrättsföreningar (BRF:er) är det obligatoriskt att utföra energideklaration för fastigheter med mer än fyra lägenheter. Energideklarationen ska uppdateras vart tionde år eller om det sker betydande förändringar av fastigheten som kan påverka dess energiprestanda, såsom omfattande renoveringar. För att genomföra energideklarationen på sin fastighet behöver BRF:en anlita en certifierad energiexpert. Energideklarationen omfattar en analys av fastighetens energianvändning, en beskrivning av fastighetens tekniska system och en bedömning av fastighetens energiprestanda. Efter att rapporten är klar, får BRF:en en energideklarationsattest som ska visas upp vid eventuella försäljningar av fastigheten. Energideklarationen kan hjälpa BRF:en att identifiera energibesparingsåtgärder och därmed minska fastighetens energikostnader. Det kan också bidra till en mer hållbar och energieffektiv fastighetssektor och minska klimatpåverkan från fastigheter.

OVK besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som BRF:er behöver utföra på sina fastigheter med regelbundna intervall. Syftet med OVK är att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska och att det finns tillräckligt med luftutbyte i bostäderna. En väl fungerande ventilation är viktigt för att skapa en god inomhusmiljö och för att minska risken för fukt- och mögelskador. Enligt lagstiftningen ska OVK utföras minst vart tredje år på fastigheter med mekanisk ventilation och vart sjätte år på fastigheter med självdrag. OVK besiktningen ska utföras av en certifierad besiktningsman eller -kvinna och omfattar en teknisk genomgång av ventilationssystemet och en mätning av luftflödet i bostäderna. Efter att OVK besiktningen är klar, upprättas en rapport som visar om ventilationssystemet är godkänt eller om det behöver åtgärdas för att uppfylla gällande regler och krav. Om det finns brister i ventilationssystemet, kan BRF:en behöva vidta åtgärder för att åtgärda problemen. Det kan vara allt från att byta ut delar av ventilationssystemet till att installera nya fläktar eller justera inställningar för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Renoveringar och påverkan på medlemmarna i en BRF

För medlemmarna i en BRF kan renoveringar påverka deras boende på olika sätt. Under själva renoveringsperioden kan det vara stökigt och bullrigt i huset. Om renoveringen innebär större ingrepp i lägenheterna kan medlemmarna också behöva flytta ut under en period. Därför är det viktigt att kommunikationen mellan föreningen och medlemmarna är tydlig och att man informerar i god tid om planerade renoveringar. Dessutom kan renoveringar av en bostadsrättsförening (BRF) påverka dess medlemmar på olika andra sätt beroende på renoveringsprojektets omfattning och karaktär. Här är några exempel på hur renoveringar kan påverka medlemmarna i en BRF:

 1. Ekonomisk påverkan: Renoveringar kräver vanligtvis en betydande investering från BRF:ens sida, vilket kan resultera i högre avgifter för medlemmarna. Detta kan vara särskilt påfrestande för de som redan har en tight ekonomi.
 2. Boendekvalitet: Om renoveringar görs för att förbättra boendekvaliteten, som att installera nya fönster eller renovera badrum, kan detta öka trivseln för medlemmarna. Å andra sidan kan buller och störningar under renoveringen göra det svårare att bo i fastigheten under tiden.
 3. Värdeökning: Om renoveringar görs för att höja fastighetens värde, kan detta öka värdet på medlemmarnas lägenheter och därmed deras förmögenhet. Å andra sidan kan det ökade värdet också innebära högre skatter och avgifter för medlemmarna.